Giới thiệu

TRIẾT LÝ KINH DOANH

TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI

 

1.    Nguồn nhân lực là sản phẩm chủ yếu tạo ra các sản phẩm, dịch vụ.

       Do đó lấy con người làm trọng tâm cho sự phát triển.  

       Thực hiện triệt để chính sách: “Thu hút, đào tạo và trọng dụng hiền tài”;  

 

2.    Người lao động tự làm chủ doanh nghiệp, gắn lợi ích cá nhân trong lợi ích tập thể;  

 

3.    Phát huy sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết và đề cao sức mạnh tập thể;   

 

4.    Tạo môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, công bằng;  

 

5.    Cơ hội chia đều cho mọi người, lợi nhuận chia đều theo năng lực;  

 

6.    Luôn giữ uy tín để tồn tại, không ngừng đổi mới để phát triển;  

 

7.    Chất lượng, hiệu quả là tiêu chí để đánh giá năng lực của từng cá nhân và doanh nghiệp; 

 

8.    Lợi nhuận hợp pháp - đạo đức nghề nghiệp;   

 

9.    Chia sẽ thành công với cộng đồng. 

 

10.  Nêu cao tính tự chủ, tự tôn dân tộc.